Tìm kiếm câu hỏi theo từ khoá(v1.0)

/app/qa/search/questions?page={page}&page_size={page_size}

Api cho phép người dùng tìm kiếm câu hỏi theo từ khóa

Cách sử dụng

POST/app/qa/search/questions?page={page}&page_size={page_size}

Host: https://qa.messenger.itrithuc.vn

Trường thông tin

Tên thuộc tính Mô tả Kiểu dữ liệu Quyền
content Nội dung từ khóa cần tìm kiếm String