Lấy danh sách câu hỏi trên hệ thống(v1.0)

/app/qa/feeds/home

API lấy ra danh sách toàn hộ câu hỏi trong hệ thống. Các câu hỏi được lựa chọn đã chạy qua thuật toán gợi ý trí tuệ nhân tạo để tìm được bộ câu hỏi phù hợp nhất với người dùng.

Cách sử dụng

GET/app/qa/feeds/home

Host: https://qa.messenger.itrithuc.vn

Trường thông tin

Tên thuộc tính Mô tả Kiểu dữ liệu Quyền